Vítejte na webových stránkách JUDr. Petry Novákové Andršové, LL.M.

Ráda Vám pomůžu s komplexním řešením Vašich životních situací.

Zakládám si na individuálním a osobním přístupu, vysoké profesionalitě, loajalitě a flexibilitě.

Váš úspěch je pro mne klíčovým.

 

O MNĚ

Působím jako samostatný advokát v Hradci Králové a v Litomyšli. Právní služby však poskytuji napříč celou republikou.

Absolvovala jsem studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2007 až 2012. V roce 2019 jsem úspěšně absolvovala postgraduální profesní program v rodinném právu na EUPSI pod vedením prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., a byl mi udělen titul Master of Laws (LL.M.).V roce 2020 jsem následně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhájila svou rigorózní práci s názvem Zájem dítěte a rozvod rodičů v českém a norském právu, složila státní rigorózní zkoušku a byl mi udělen akademický titul JUDr.

Advokátní zkoušku jsem absolvovala v roce 2015 s vyznamenáním.

Prakticky od úspěšného dokončení studia na právnické fakultě se věnuji generální právní praxi s důrazem na rodinné právo, trestní právo, domácí násilí, ve kterých jsem během své dosavadní praxe získala rozsáhlé a cenné zkušenosti, a to jak v oblasti tvorby různorodých právních dokumentů, žalob a dalších podání, tak při zastupování klientů před soudy, orgány činnými v trestním řízení a samozřejmě při jednání s protistranami. Mám bohaté zkušenosti s efektivním řešením rodičovských konfliktů.

Momentálně se věnuji také přednáškové činnosti v oblasti rodinného práva, rodičovských konfliktů, domácího násilí či trestné činnosti páchané dětmi nebo na dětech.

Byla jsem zaměstnána jako advokátní koncipient nejdříve v advokátní kanceláři JUDr. Lucie Hrdé v Praze a poté v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři v Hradci Králové.

Právní služby poskytuji rovněž v anglickém jazyce.

Působím zejména jako rozvodový právník. V mé současné praxi však poskytuji právní služby ve všech hlavních oblastech práva, tedy komplexně v právu soukromém (občanském, rodinném, pracovním a obchodním právu) a v právu veřejném (trestním a správním právu), zejména však v oblasti rodinného práva, trestního práva, domácího násilí, pracovního práva, náhrady škody a smluvní agendy.

Jsem Vám proto schopna poskytnout vysoce kvalifikované právní služby v oblasti rozvodového řízení a všeho souvisejícího s ním - úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné k dětem, k manželovi, vypořádání společného jmění manželů. V trestním právu pak zejména ve věcech obhajoby obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení (včetně obhajoby mladistvých) a v pracovním právu pak poskytuji komplexní právní služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Samostatně se věnuji rovněž problematice dopravních nehod jak v rámci trestního, tak přestupkového řízení, a to z pozice obviněného i poškozeného.

Více podrobností k jednotlivým právním oborům najdete v sekci "Právní služby"

V minulosti jsem se příležitostně podílela na tvorbě reportáží pro pořad Černé ovce vysílaný Českou televizí, kde jsem se vyjadřovala k řadě právních otázek týkajících se ochrany spotřebitele, práv a povinností z různých právních vztahů založených například kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo, a k dalším životním situacím.