Náhrada škody

Náhrady škody
  • Komplexní právní poradenství a zastupování klientů ve věcech náhrady škody
  • Nároky na náhradu škody z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti v občanskoprávních či obchodněprávních závazkových vztazích
  • Nároky na náhradu škody způsobené vadou výrobku
  • Nároky na náhradu škody na majetku (reklamace, vady)
  • Nároky na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci
  • Nároky na náhradu škody způsobené poškozenému trestným činem (uplatnění nároku v trestním i civilním řízení)
  • Nároky na náhradu škody na zdraví, zejména při dopravních nehodách (řidič, spolujezdec, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec), dále při pracovních úrazech a nemocech z povolání a jiných škodách na zdraví